Odčitavanje z analitiko porabe

Delitev energija za ogrevanje se izvaja po zakonsko določenih predpisih, ki so navedeni v Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS 82/2015 in 61/2016): 

 1. V poslovno-stanovanjskih objektih se energija deli ločeno za poslovni in ločeno za stanovanjski del. Dela se razmejita sorazmerno s porabo odštevalnih kalorimetrov ali sorazmerno z obračunsko močjo ali sorazmerno z ogrevano površino poslovnega in stanovanjskega dela.
 2. Od 20 % do 50 % energije se razdeli po deležih ogrevane površine.
 3. Ostali del se deli z upoštevanjem porabe po števcih, in sicer:
  a) Ugotovi se poraba števcev kot razlika med novim in prejšnjim stanjem števca.
  b) Poraba se korigira s faktorji glede na lego posamezne enote.
  c) Tako korigirana poraba se preračuna na kvadraturo posameznih enot, v katerih so vgrajeni števci.
  d) Ugotovi se ustreznost glede na postavljene omejitve – minimalni delež znaša 40 %, maksimalni pa 300 % deleža ogrevane površine posamezne enote.
  e) Za enote, ki nimajo vgrajenih števcev, je porabniški delež enak deležu ogrevane površine ali v določenih primerih 3-kratniku deleža ogrevane površine.
  f) Vsi deleži, izračunani po zgornjem postopku, se preračunajo tako da njihova vsota tvori 100 %.
 4. Pri poslovno-stanovanjskih stavbah se nazadnje še preračunajo deleži za poslovni in za stanovanjski del tako, da vsi skupaj tvorijo 100 % glede na toplotno postajo.

Energija za ogrevanje vode se deli po enakem postopku, le da se za stanovanjski del namesto ogrevane površine uporabi podatek o prijavljenem številu oseb in da se ne upoštevajo omejitve iz točke 3. d).

Kjer se z enim merilcem meri skupaj dobavljena energija za centralno ogrevanje in za ogrevanje vode, se ta razmeji glede na porabo kalorimetra za toplo vodo; če pa takšnega kalorimetra ni, se za preračun uporabi ena od formul iz priloge Pravilnika. 

Za vse vrste delitev vodimo arhiv podatkov in lahko po želji naročnika pripravimo dodatne informativne izračune in analize, ki bi lahko uporabnikom koristile pri sprejemanju odločitev v zvezi z izvajanjem pravilnika.

Več informacij o delitvi stroškov za ogrevanje najdete na povezavi: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energ etika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/.